Napisz do nas!

I Konferencja Wodna

na Żywiecczyźnie

Wtorek, 13 lipca 2021 r.

Hotel Żywiecki, Przyłęków

Podczas I Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie „Liczy się każda kropla”, która odbyła się w 13.07 w Żywcu z inicjatywy Koalicji „Dbamy o wodę”, zaprezentowany został raport „Zmiany klimatyczn na Żywiecczyźnie”.  To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które zapoczątkowało koalicyjną Platformę Dialogu. 

W jednym ze scenariuszu zmian klimatu, w 2100 r. Żywiecczyzna zbliży się do północnych Włoch. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody – to główne wnioski z eksperckiego raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie”. Opracowanie przygotowane na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” pokazuje scenariusze zmian klimatu i związane z nimi rekomendowane wspólne działania instytucji, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Raport „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie” został przygotowany na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” założonej przez Żywiec Zdrój i Grupę Żywiec. Autorami są naukowcy z firmy Wind Hydro specjalizującej się w analizach hydrologicznych i klimatycznych. To unikalne w skali kraju opracowanie, które całościowo opisuje skutki zmian klimatu oraz rozwoju gospodarczego Żywiecczyzny na jej zasoby wody. Ze względu na swoje walory naukowe raport otrzymał patronat Wód Polskich oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizacji afiliowanej przy ONZ.

Zmieniający się klimat wpłynie na zasoby wodne Żywiecczyzny
 Od 1966 r. średnia roczna temperatura powietrza na Żywiecczyźnie rosła w tempie ponad 3,5°C/100 lat. Jeżeli ten trend się utrzyma, to po 2090 r. wyniesie ona ok. 14-15°C. Oznacza to, że klimat regionu może zbliżyć się do tego, który panuje na północy Włoch czy w północnej Grecji. Zmiany klimatyczne przełożą się na mniej śnieżne zimy i szybszy odpływ wody, a tym samym słabsze zasilanie zasobów wodnych.

Coraz częstsze gwałtowne zjawiska meteorologiczne wywołane zmianami klimatu – ulewne deszcze przeplatające się z okresami suszy – utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wodnych na terenach górskich, takich jak Żywiecczyzna. Strome stoki, mało przepuszczalne gleby i uszczelnione tereny zurbanizowane oraz coraz większy udział opadów deszczu zimą sprawiają, że woda odpływa z Kotliny Żywieckiej w tempie 4-krotnie szybszym niż średnia dla Polskipodkreśla dr Małgorzata Stolarska z Wind-Hydro, kierująca zespołem naukowców, którzy opracowali raport.

Specyfika regionu pogłębia skutki zmian klimatu
W regionie przeważają okresy z niedoborem opadów, co długofalowo zahamuje naturalną odbudowę zasobów wodnych. Ok. 43 proc. gleb użytkowanych rolniczo słabo zatrzymuje wodę. W przyszłości zwiększy ich podatność na suszę rolniczą. Monokulturowe lasy świerkowe, z grubą warstwą igliwia oraz skąpym poszyciem leśnym, również utrudniają zatrzymywanie wody. Jednocześnie, obumieranie lasów przyspiesza odpływ opadów, zwłaszcza na stokach wzniesień.

Raport wskazuje, że rozwój miast potęguje wpływ zmian klimatu na zasoby wodne na Żywiecczyźnie. Obszar powierzchni nieprzepuszczalnych zwiększa się w tempie ponad 1 km² na rok. Z jednej strony ogranicza to przepuszczanie wód opadowych i potęguje zjawisko suszy. Z drugiej – zwiększa ryzyko powodzi miejskich. Jednocześnie niewystarczająca infrastruktura wodociągowa w niektórych gminach wymusza korzystanie z indywidualnych ujęć wody. Długotrwałe deficyty opadów mogą utrudnić zaopatrzenie w wodę na tych obszarach

Wspólne działania adaptacyjne podmiotów publicznych i prywatnych pomogą ochronić zasoby wodne regionu
Zmiany klimatu będą wszechstronnie wpływać na zasoby wody w regionie. By skutecznie je chronić, konieczna jest szeroka współpraca instytucji publicznych, samorządów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Dlatego Koalicja „Dbamy o wodę”, założona przez dwie wiodące firmy w regionie edukuje oraz popularyzuje rozwiązania dotyczące ochrony zasobów wody. Raport „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie” to merytoryczna podstawa działań Koalicji, a wnioski i rekomendacje w nim zawarte posłużą do opracowania strategii kierunków długofalowej aktywności Koalicji.

 Rekomendacje raportu wskazują na konieczność budowania partnerstwa wszystkich podmiotów, którym leży na sercu dobro zasobów wodnych Żywiecczyzny. Koalicja „Dbamy o wodę” od samego początku swojej działalności postawiła na elastyczną formułę współpracy koalicjantów. Dzięki temu mogą wspólnie promować rozwiązania dotyczące ochrony zasobów wody oraz małej retencji. Zapraszamy do Platformy Dialogu wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych, grupach roboczych i pracach projektowych Koalicji – podkreśla Piotr Popa, rzecznik Koalicji „Dbamy o wodę”.

 Jak możemy wspólnie dbać o zasoby wody
Autorzy raportu rekomendują podnoszenie świadomości dotyczącej retencji wody, zrównoważone korzystanie z jej zasobów, inwestycje w infrastrukturę retencyjną oraz optymalizację wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Równie ważne jest zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych w tkance miejskiej oraz zalesianie. Działania te wymagają współpracy instytucji publicznych, samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych. Niezbędna jest również współpraca mieszkańców.

Woda to jeden z najcenniejszych skarbów naszej planety. Dlatego dbałość o jej zasoby jest powinnością nas wszystkich. Przyłączyliśmy się do Koalicji „Dbamy o wodę”, bo dostrzegamy wyjątkową jakość we współpracy różnorodnych podmiotów na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Centrum UNEP/GRID-Warszawa od wielu lat działa na rzecz ochrony i właściwego użytkowania zasobów naturalnych oraz wspiera partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonana, że nasze doświadczenie będzie cennym wkładem w działania Koalicjipodsumowuje Patrycja Adamska, dyrektor programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Raport zaprezentowano podczas I Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie „Liczy się każda kropla”, która odbyła się w 13.07 w Żywcu z inicjatywy Koalicji „Dbamy o wodę” To pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które zapoczątkowało koalicyjną Platformę Dialogu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji, samorządów, lokalnego biznesu oraz organizacji pozarządowych.

O raporcie
Raport bazuje na dostępnych danych meteorologicznych, klimatycznych, geologicznych i hydrologicznych. Analizy warunków klimatycznych regionu oparto o dane ze stacji IMGW-PIB w Bielsku-Białej (Aleksandrowice), położonej na granicy Żywiecczyzny. To stacja meteorologiczna I rzędu, która zawiera najlepsze jakościowo dane meteorologiczne dla tego obszaru. Wykorzystano je zarówno do diagnozy obecnych trendów zmian klimatu, jak i oczekiwanych zmian w przyszłości. Modelowanie zmian klimatu oparto o scenariusze wpływu emisji gazów cieplarnianych (tzw. scenariusze RCP – representative concentration pathways), zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu.

Galeria

Prelegenci

Małgorzata Stolarska
dr Małgorzata Stolarska
IMG_4827
prof. Damian Absalon
edy
Edyta Krysiuk-Kowalczyk
Topiński
dr Piotr Topiński
MikołajczakP
dr Piotr Mikołajczyk
Maria
Maria Wisińska-Kurz
kacper
Kacper Rosa
pati
Patrycja Adamska
Magdalena Brzesińska_Grupa Żywiec
Magdalena Brzezińska